Kotaku
Beranda Pendidikan 4 Contoh Teks Atur Pasrah Temanten Bahasa Jawa Lengkap

4 Contoh Teks Atur Pasrah Temanten Bahasa Jawa Lengkap

023437500 1544764973 kembang kantil dalam tradisi pernikahan adat jawa

KOTAKU.ID – Dalam upacara pernikahan adat jawa terdapat dua prosesi pelaksanaan, yakni pernikahan di tempat mempelai perempuan setelah akad nikah. Dan selanjutnya adalah prosesi di tempat mempelai laki-laki.

Meskipun waktunya berbeda, namun keduanya memiliki sesorah yang diatur dalam pranatacara pernikahan. Sesorah merupakan sambutan yang disampaikan oleh perwakilan keluarga untuk melamar dan menerima lamaran. Berikut ini merupakan Contoh Teks Atur Pasrah Temanten Bahasa Jawa.

Contoh Teks Atur Pasrah Temanten Bahasa Jawa 1

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kawula nuwun, Bapa/Raka Mas/Adhimas … (nama paraga panampi) ingkang hangemban wajib luhur wonten ing madyaning pahargyan punika minangka sulih sarira saking Bapa … (ingkang hamengku karsa) sakalihan garwa, ingkang satuhu bagya mulya. Sowan kula ing ngarsa panjenengan minangka duta-sarayanipun Bapa … (nama tiyang sepuhipun penganten kakung) ingkang pidalem ing … (dumunung tiyang sepuhipun penganten kakung).

Saderengipun kula ngaturaken menggah wigatosing pisowan kula, keparenga langkung rumiyin kula ngunjukaken suka-syukur tuwin sembah puji ing ngarsa Dalem Gusti Ingkang Maha Suci, inggih awit rumentahing barokah tuwin kawilujengan, satemah lampah kula hangirid panekaring putra panganten kakung manggih rahayu-wilujeng kalis saking pringgabayaning margi.

Minangka purwakaning atur, kula kinen ngaturaken salam taklimipun Bapa … (nama tiyang sepuhipun penganten kakung) sakalihan, mugi katur Bapak … (nama ingkang hamengku karsa/tiyang sepuhipun penganten putri) sakalihan garwa. Sumusul atur ingkang angka kalih, sowan kula saperlu nglarapaken saha ngaturaken sekar cepaka mulya sasele inggih pinanganten kakung Anakmas … (nama penganten kakung), putra kakung dipun Bapa … (nama tiyang sepuhipun penganten kakung).

Ingkang punika, putra panganten kakung kula aturaken panjenengan. Kajawi saking punika, minangka tangsuling katresnan, kula kinanthen sasana redana/amplop* tuwin ubarampe sawatawis, mugi-mugi katampia kanthi suka renaning panggalih, sarta saged nambahi raketing pasadherekan anggenipun sami mangun bebesanan.

Salajengipun munggah badhe kaleksanan ing sedya, kula sapanggrubyuging pinanganten kakung, tansah jumurung ing karsa sinartan puji-donga, mugi-mugi Gusti Ingkang Maha Agung ngijabahi sedya-tama punika. Amiin. Minangka panutuping atur, kula titah sawantah, tartamtu kathah kalepatan tuwin kekiranganipun. Awit saking punika, kiranging subasita miwah tumpah-suhing basa, kula nyuwun agunging pangaksama.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Contoh Teks Atur Pasrah Temanten Bahasa Jawa 2

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Katur Panjenenganipun Bapa …… (ingkang pasrah) ingkang piniji hangembani wuwus, minangka duta saraya saking Panjenenganipun Bapa …… sakalihan (calon besan) ingkang pantes katuran sagunging pakurmatan.

Kanthi linambaran paminta sih aksama, inggih awit mradapa keparengipun Bapa …… sakalihan (ingkang hamengku gati), kula piniji minangka talanging basa, hanampi menggah wosing gati lekasing sedya ingkang luhur saking Panjenenganipun Bapa …… sakalihan (calon besan), lumantar Panjenenganipun Bapa …… (ingkang pasrah).

Minangka purwakaning atur, kula ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Panjenengan sampun kepareng rawuh kanthi wilujeng nirbaya nirwikara boten wonten pringga bayaning marga.

Sanget katampi kanthi bingahing manah, atur salam taklim saking Panjenenganipun Bapa …… (calon besan) lumantar Panjenengan, mugi dhawah sami-sami.

Wondene pasrah paringipun sarana jangkeping salaki-rabi, kula tampi kanthi suka bingahing manah, ing salajengipun mangke badhe kula aturaken dhateng ngarsanipun Bapa …… sakalihan (ingkang hamengku gati). Boten kekilapan Panjenenganipun Bapa …… sakalihan (ingkang hamengku gati) ngaturaken agunging panuwun menggah sadaya paringipun Bapa …… sakalihan (calon besan), pratandha yekti kasoking katresnan dhateng Bapa …… sakalihan (ingkang hamengku gati). Ingkang punika mugi dados sarana raketing kekadangan, sami-sami netepi darmaning asepuh ngentas pitulus putra calon panganten.

Awit saking punika, bilih sampun dumugi wahyaning mangsa kala tumapaking ijab saha panggih, mugi Panjenenganipun Bapa …… sakalihan (calon besan) wonten suka lilaning panggalih hanjenengi paring pudyastuti murih rahayuning sedya.

Minangka pungkasaning atur, hambok bilih wonten kuciwaning tatakrami anggenipun Bapa …… sakalihan (ingkang hamengku gati) hanampi rawuh Panjenengan, mugi linuberna samodra pangaksami. Semanten ugi kula minangka talanging basa, wonten gonyak-ganyuk ing wicara, cawuh kisruh ing paramasastra, miwah kiranging subasita, nyuwun gunging pangaksama.

Cekap semanten atur kula

Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Teks Atur Pasrah Temanten Bahasa Jawa 3

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panjenenganipun ingkang kinabekten, para pinisepuh, saha para sesepuh ingkang tansah anggung mastuti dhumateng pepoyaning kautaman.

Engkang dhahat kinurmatan, panjengenanipun para alim, para ulama, para kyai, lan para ustadz engkang tansah kaantu-antu berkah pendonga miwah pitutur luhuripun.

Para pangreh pangemban pangembating praja minangka pangayomaning para kawula dasih engkang satuhu pantes sinudarsono.

Sumawana sanggyaning para rawuh, para pilenggah, kakung miwah putri, saha para sanak kadang wredha mudha, ingkang tansah winantu ing suka rahayu. Langkung-langkung panjenenganipun Bapa ….. (sebut nama juru bicara dari keluarga besan) ingkang minangka dhuta saraya pasrah temanten putri dalah para kadang pengombyong temanten saking …. (sebut nama daerah asal temanten) ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan.

Langkung rumiyin kula ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT, kerana sih welas miwah barokahipun engkang sampun paringaken dhumateng panjenengan sedaya lan kula, sehingga wonten menika wedal pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan mboten manggih alangan setunggal punapa.

Pramilo saking meniko kulo ikraraken kanthi maos kalimah tahmid “alhamdulillahi rabbil ‘alamin “.

Shalawat lan salam mugi tansah lumintu lumintir dhumateng titah linangkung ingkang dados pepanutaning umat sejagat nun inggih Nabi agung Muhammad SAW engkang kula panjenengan antu-antu syafaatipun wonten yaumil qiyamah.

Kula minangkani Bapa/Ibu….(sebut nama tuan rumah) keparenga  tumanggap atur menggah atur pasrah panjenenganipun Bapa/Ibu ….(sebut nama besan) engkang sampun kepareng hamasrahaken putra temanten putri.

Engkang sepisan atas nami Bapa/Ibu….(sebut nama tuan rumah) sakaluwarga, kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing sarawuh penjenengan sarombongan, para pengombyong temanten putri saking tlatah …. (sebut nama daerah asal). Mugi-mugi rawuh panjenengan meniko dadosa lantaranipun tambahing pasedherekan antawisipun warga ….(sebut nama daerah asal temanten)  ngriki kaliyan warga ….(sebut nama daerah asal besan).

Kaping kalihipun menggah salam taklimipun Bapa/Ibu….(sebut nama besan) kula tampi lan sak kosok-wangsulipun salam taklim saking Bapa/Ibu …. (lalu sebut nama tuan rumah) katur dhumateng Bapa/Ibu ….(lalu sebut nama besan) dalah gotrah kulawarga. 

Kula ikraraken kanthi atur “‘Alaika waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh”.

Salajengipun, keplasing sedya panjenenganipun amasrahaken putra temanten kakung/putri Bapa/Ibu …. (sebut nama besan) sakaluwarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gumbiraning manah, sinartan nyuwun wewahing pangestu, mugi-mugi para putra temanten meniko sageda dados pasangan engkang sakinah, mawaddah, wa rahmah, bagya mulyo, guyub rukun, atut runtut, engkang mugi tansah pikantuk berkah, wiwit donya dumugi akhirat, enggal pinaringan momongan engkang saleh solehah, migunani dhateng sesami, migunani dhateng agami, lan negari saha tansah manembah ing Gusti kang murba ing dumadi.

Panjenenganipun para pengombyong temanten engkang satuhu kinurmatan, mawantu-wantu panyuwunanipun Bapa/Ibu … (sebut nama tuan rumah) gotrah kulawarga, keparenga andumugekaken anggenipun samya lelenggahan ngantos dumugi titiwanci purnaning pahargyan ing siang/dalu meniko kanthi mardu mardikaning penggalih, saha menawi wonten kekirangan saha kalepatan anggenipun Bapa/Ibu …. (sebut nama tuan rumah) sakaluwarga nampi rawuh panjenengan keparenga hangluberaken samodraning pangaksami.

Wondene saparipurnaning pahargyan samangke panjenengan sarombongan kepareng badhe kondur, kula namung saged ngaturaken sugeng kondur, mugi rahayu engkang tansah pinanggih dumugi ing dalem, nir-baya, nir-wikara, nir-ing sambikala. Syukur-syukur samiya kersa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula.

Ing wasana, kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah, mbok bilih anggen kula matur, anggen kula nampi, mboten andadosaken sarjuning penggalih, kula pribadi tansah nyuwun agunging samudra pangaksami.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Contoh Teks Atur Pasrah Temanten Bahasa Jawa 4

Assalamu alaikum wr.wb. bismillah hirohman nirohim.

Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala sayidina muhammadin, waala alihi wa as habihi ajma’in amma ba’du. amiin

Dumateng poro alim soho poro ulama ingkang kawulo hormati, dumateng poro sesepuh,pinisepuh ugi adi sepuh ingkang kawulo hormati, dumateng pengiring temanten kakung miwah putri ingkan kawulo hormati, dumateng sagotrah tamu undangan ingkang berbahagia.

Ingkang ongko sepindah monggo kito tansah muji syukur Alhamdulillah dumateng ngarsanipun Alloh SWT, amargi taksih maringi Rohmat soho nikmat arupi sehat dumateng kulo lan panjenengan sami, sahingga kulo lan panjenengan sami saget pepanggihan wonten ing majlis puniko.

Mugi-mugi pepanggihan kulo lan panjenengan sami saget mbeto manfaat, fidinnii fidun ya wal akhiroh kususipun dumateng temanten kekalih sumrambahipun dumateng kulo soho panjenengan sami. Ingkang kaping kalihipun monggo kito tansah ngaturaken solawat soho salam, allohuma soli ala sayidina Muhammad dumateng junjungan kito Nabi agung Muhammad SAW, nabi pungkasan ingkang kito antu – antu syafaatipun benjang ing yaumul akhir. Amiin

Bapak soho Ibu ingkang tuhu kinormatan ! Saklajengipun wonten ing mriki kawulo minongko wakil tuan rumah, ngaturaken agunge panuwun dumateng sagotrah tamu undangan. amargi panjenengan sami kerso angrawuhi undangan walimatul arsy saking tuan rumah.

Salajengipun kawulo atas nami tuan rumah nggeh ngaturaken sekatahing pangapunten mbok bilih anggenipun nyepaki gupuh lungguh ugi suguh mboten nyocoki dumateng manah panjenengan sami.

Gupuh ateges didalam penerimaan panjenengan sami mboten sopan, lungguh ateges tempatipun ingkang semrawut kados mekaten, suguh ateges unjukan soho dedaharan ingkang sederhana.

Sepindah malih kulo atas nami sohibul kajah ngaturaken pangapunten. Poro rawuh ingkang minulyo selajengipun wonten ing mriki kawulo minongko wakil saking wali temanten kakung inggih puniko Bapak……. nampi kanti leganing penggalih pasrah temanten saking Bapak ……., pinongko walinipun temanten putri.

Nggeh selama temanten kekalih dereng gadah griyo piyambak umpami wonten griyo mriki nggeh tanggungane keluargo mriki umpami wonten mriko nggeh tanggungane keluargo mriko. Bapak ibu ingkang tuhu kinormatan Saklajengipun kawulo ugi atas nami sohibul kajah nggeh namung saget ndongaakan dumateng rombongan konco temanten bilih mangke acara sampun paripurno saget kondor tumuju dalemipun piyambak – piyambak mboten wonten alangan setunggal punopo. amiin.

Sajake wekdal nggeh sampun dalu cukup meniko ingkang kawulo aturaken, katah ature mesti katah lupute saking kawulo pribadi ngaturan seh samudro pangaksami.

kawulo akhiri, Wabillahi taufiq walhidayah wassalamu alaikum wr wb

itulah Contoh Teks Atur Pasrah Temanten Bahasa Jawa yang bisa dipelajari dirumah untuk bahan belajar serah terima temanten jawa maupun untuk persiapan ujian prkatek muatan local bahasa jawa.

Disclaimer : Temukan berbagai berita seputar pendidikan lainnya dengan mengikuti CHANNEL TELEGRAM kami. KLIK LINK BERIKUT INI dan pilih Join.

 

Komentar
Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan